EFFLORESCENTIES, DIFFERENTIËLE DIAGNOSE home terug naar overzicht

Ulcus
Omschrijving: Defect van de huid tot in de subcutis, tot onder het niveau van de haarfollikels (full-thickness).
Veneuze insufficiëntie
en dependency
- posttrombotisch syndroom / chronische veneuze insufficiëntie van het diepe systeem
- stamvarices (met name van de vena saphena magna); meestal in combinatie met insufficiënt diep systeem
- insufficiënte venae communicantes in combinatie met insufficiënt diep systeem
- hypoplasie / aplasie van de kleppen
- zwakte van de vaatwand (bindweefselziekten)
- arterio-veneuze fistels
- angiodysplasiën
- compressie / obstructie in het kleine bekken (tumor, vergrote lymfklieren, bekkenvenentrombose)
- gebrekkige spierpomp werking (dependency syndrome) door immobiliteit, artrose, artritis, of paresen
- ulcus na tromboflebitis of trauma of ruptuur van een varix
Arterieel vaatlijden
Arterieel ulcus
- arteriosclerose (arteriosclerosis obliterans)
   - occlusie van stamarteriën
   - occlusie van kleinere arteriën en arteriolen (o.a. zijtakken (a. perforantes) van a. peroneus.)
- arterieel trombose/trombo-emboliën
   - trombo-emboliën (macro-tromboemboliën and micro-tromboemboliën (fibrine, bloedplaatjes)
   - vetemboliën (hypercholesterolemie, hyperlipidemie)
- los schieten van (verkalkte) cholesterol houdende plaques uit aorta, aneurysma of atrium (boezemfibrilleren)
- tromboangiïtis obliterans (m. Buerger)
- arterioveneuze anastomose
   - congenitaal
   - traumatisch, iatrogeen
- trauma, ruptuur, infectie, schade door canulatie.
- fibromusculaire dysplasie
Diabetes - arterieel vaatlijden (arteriosclerosis obliterans)
- neuropathie
- arterieel vaatlijden gecombineerd met neuropathie
Decubitus Graden (categoriën)
  - graad 1 (categorie 1): niet wegdrukbare roodheid
  - graad 2 (categorie 2): blaar of ontvelling
  - graad 3 (categorie 3): gehele huid tot in subcutis
  - graad 4 (categorie 4): onderliggende structuren
Locaties:
  - hiel
  - stuit
  - heupen
  - overige
Microcirculatie
stoornissen
- atherosclerose van kleine arterietakjes en arteriolen
- microthrombi
- hypertensie, ulcus hypertensivum van Martorell (spasme en trombosering huidarteriolen bij maligne hypertensie)
- ziekte van Raynaud, Raynaud fenomeen
- sclerodermie
- verhoogde viscositeit van het bloed (hoog fibrinogeen gehalte, paraneoplastisch, bloedziekten (paraproteïnen, leukemie)
- bloedtransfusiereaktie, diffuse intravasale stolling
Fysisch/chemische
beschadiging
- trauma
- verbranding
- bevriezing
- elektriciteit
- chemische stoffen (corrosiva, scleroseringsvloeistof)
- röntgen bestraling, intra-articulaire injectie met yttrium-90
- druk ulcus (neuropathische ulcera, decubitus)
- automutilatie (dermatitis artefacta)
- schotwond
- steekwond
- snijwond
- schaafwond
- lapwond (skin tear)
Infectieuze en
parasitaire
aandoeningen
- Streptococcus pyogenes (erysipelas, erysipelas bullosa, ecthyma, fasciitis necroticans, loge/compartimentsyndroom, secundaire wondinfectie)
- Staphylococcus aureus (ulcererende pyodermie, impetigo bullosa, secundaire wondinfectie)
- Pseudomonas aeruginosa (ecthyma gangrenosum)
- Neisseria meningitis (septische embolie, vasculitis, meningococcen sepsis, diffuse intravasale stolling)
- Clostridium difficile (gasgangreen, ulcera gelaat en extremiteiten
- Corynebacterium diphteriae en jeikeium (cutane ulcera, difterie)
- Bacillus anthracis (anthrax, miltvuur)
- Treponema pallidum (lues, lues II, lues maligna (lues III, gummata))
- Donovania granulomatis (granuloma inguinale)
- Haemophilus ducreyi (ulcus molle, chancroid)
- Mycobacterium leprae (lepra, framboesia (yaws))
- Mycobacterium ulcerans (Buruli ulcus)
- Mycobacterium kansasi (ulcera extremiteiten), andere atypische mycobacteriën
- Mycobacterium marinum (aquarium granuloom, ulcera extremiteiten, knie, elleboog)
- Mycobacterium tuberculosis (huidtuberculose, lupus vulgaris, papulonecrotic tuberculide)
- Franciscella tularensis (tularemia)
- Bartonella henselae (bacillary angiomatosis)
- Leishmaniasis mucocutanea (Leishmaniasis, bos-yaws, Kala azar)
- Herpes simplex en Herpes zoster (gegroepeerde vesikels en ulceraties)
- Maden (myiasis)
- ulcus tropicum (Bacteroides, Borrelia vincenti en andere bacteria, waaronder S. aureus)
- diepe mycosen
  - Cryptococcosis (Cryptococcus neoformans)
  - Histoplasmosis (Histoplasma capsulatum)
  - Aspergillosis (Aspergillus fumigatus)
  - Coccidioidomycosis (Coccidioides immitis)
  - Paracoccidioidomycosis, blastomycosis braziliensis (Paracoccidioides brasiliensis)
  - Blastomycosis (Blastomyces dermatitidis)
  - Chromoblastomycosis (Fonsecaea pedrosoi)
  - Mucormycosis (Mucoralis species)
  - Sporotrichosis (Sporotrichosis Schenckii)
  - Madurafoot (Eumycetes species, Actinomyces)
- Entamoeba histolytica (cutane amoebiasis)
- Rickettsia species (Rickettsiose, tache noir)
- secundaire wondinfectie
- osteomyelitis (meerdere micro-organismen)
- toeweb infection
Vasculitis - cutane leukocytoclastische vasculitis, microscopische polyangitis
- ANCA vasculitis
- Henoch Schönlein purpura (IgA-vasculitis)
- polyarteritis nodosa
- cryoglobulinemie-vasculitis (essential cryoglobulinemic vasculitis)
- Wegener’s granulomatosis (granulomatosis with polyangiitis, GPA)
- allergische granulomatosis (Churg Strauss)
- erythema induratum Bazin (erythema induratum scrofulosorum)
- livedoid-vasculopathie (livedo reticularis vasculitis) en Sneddon syndroom
- vasculitis bij sepsis (o.a. meningitis)
Neuropathieën - diabetes mellitus, morbus Hansen (lepra), alcoholneuropathie
- tabes dorsalis, syringomyelie, spina bifida, paraplegie, paresen
- multiple sclerose
- poliomyelitis
Hematologisch - sikkelcelanemie
- overige vormen van anemie, Thalassemie, hereditaire sferocytosis, G6PD deficiëntie
- essentiële trombocytemie, trombotische trombocytopenische purpura
- polycythemie
- leukemie
- dysproteïnemieën
  - monoclonaal (macroglobulinemie (m. Waldenström) en multiple myeloma)
  - polyclonaal (purpura hyperglobulinemia, cryofibrinogenemie, cryofibrinogeen, koude agglutininen)
- granulocytopenie (leukopenie)
Stollings
stoornissen
- Factor V-Leiden deficiëntie
- antifosfolipiden syndroom (lupus anticoagulans, anticardiolipine)
- andere vormen van hypercoagulabiliteit
- gestoorde fibrinolyse
- factor XIII deficiëntie (o.a. bij colitis ulcerosa)
- antitrombine III deficiëntie, proteïne C- of S-deficiëntie
- coumarine necrose (Marcoumar necrose)
- hematomen (traumatisch, doorschieten antistolling)
- (secundair geinfecteerd) hematoom
- purpura fulminans, diffuse intravasale stolling
- hematomen (traumatisch, doorschieten antistolling)
Metabool - diabetes mellitus (diabetische voet, huidinfarct)
- necrobiosis lipoidica
- porphyria cutanea tarda
- jicht
- calciphylaxis
- calcinosis cutis
- hyperhomocysteïnemie
- prolidase deficiëntie
- hyperoxaluria
- pretibiaal myxoedeem
Maligniteiten - basaalcelcarcinoom (ulcus rodens, basocellulair carcinoom)
- plaveiselcelcarcinoom (spinocellulair carcinoom)
- basosquameus carcinoom
- maligne melanoom
- metastasen
- pseudoepitheliomateuze hyperplasie
- verruceus carcinoom (epithelioma cuniculatum, Marjolin's ulcer)
- lymfoma, subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma, leukemie, mycosis fungoides, m. Hodgkin
- sarcoom, lymfosarcoom, hemangiosarcoom, lymfangiosarcoom, rhabdomyosarcoom
- Kaposi sarcoom (dd: pseudo-Kaposi sarcoom)
Ulcererende
huidziekten
- pyoderma gangrenosum
- pyoderma vegetans
- pyoderma vegetans bij hidradenitis suppurativa
- vasculitis
- panniculitis
- periarteritis nodosa
- erythema induratum (Bazin)
- erythema elevatum diutinum
- livedoid vasculopathie
- calciphylaxis cutis
- calcinosis cutis
- ziekte van Degos (papulosis atrophicans maligna)
- necrobiosis lipoidica
- erythema exsudativum multiforme
- Sweet syndroom
- parapemphigus e.a. bulleuze dermatosen
- m. Behçet
- morbus Paget
- heftige contactallergie
- ulceratieve lichen planus
- sarcoidose
- SLE en CDLE
- ziekte van Raynaud
- chilblain lupus
- perniones
- sclerodermie
- keratosis actinica
- insectenbeten
- trench foot
- erytromelalgia
- lymfoedeem
- lipoedeem
- pancreatic fat necrosis
- hemangioma
- Stewart Bluefarb syndrome
- Langerhans cell histiocytosis
Geneesmiddelen - steroïd ulcus (intralesionale injectie)
- vaccinatie ulcus (BCG)
- halogenen (broom, jodium), ergotamine
- methotrexaat
- hydroxyureum (hydrea ulcer)
- paravasale injectie van cytostatica, GM-CSF
Diversen - corpora aliena
- orthopedische fixatiematerialen
- osteomyelitis
- Klinefelter syndroom
- reumatoide arthritis
- Felty syndroom
- ulcus phagedenicum (aspecifiek, diep invretend ulcus, zie onder tropen ulcus)
- acro-osteopathia ulceromutilans (Bureau-Barrière)
- complement C3 deficiency


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid