GENEESKUNDIGE VERKLARING / MEDISCHE VERKLARING home ICD10: n.v.t

De KNMG heeft in 2020 een richtlijn gepubliceerd over de geneeskundige verklaring. Het komt regelmatig voor dat patiënten aan hun behandelend arts een medische verklaring vragen om iets voor elkaar te krijgen zoals een parkeervergunning, betere huisvesting, reisvergoedingen en andere vergoedingen. Helaas komt het ook regelmatig voor dat artsen door patiënten onder druk worden gezet om medische verklaringen af te geven. De KNMG richtlijn maakt een einde aan deze ongewenste situatie: artsen mogen geen verklaringen meer afgeven over patiënten waarmee ze een behandelrelatie hebben.

Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Als behandelend arts mag je geen geneeskundige verklaring afgeven over eigen patiënten. Geneeskundige verklaringen beoordelen of iemand in staat is om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen. Maar ook: is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze arts kan een onafhankelijke beoordeling maken van de situatie. In veel gevallen is het verstandig de patiënt te verwijzen naar een arts die de criteria kent voor het toewijzen van de desbetreffende voorziening. Als dat nodig is, kan die arts, met de toestemming van de patiënt, extra informatie bij jou opvragen bij en/of andere behandelend artsen.

Als behandelend arts moet je je kunnen concentreren op de behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan onder druk komen te staan wanneer je een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft en er een belangenconflict ontstaat. Het voorkomt dat de patiënt vanuit persoonlijke belangen niet alle informatie met je deelt die noodzakelijk is voor zijn behandeling en/of toewijzing van de voorziening. Als behandelend arts ben je niet altijd op de hoogte van de criteria die bepalen of een voorziening kan worden toegewezen, of de vaardigheden die nodig zijn om bepaalde dingen te doen. Het is daarom ook in het belang van de patiënt dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft, goed weet welke zaken wel en niet van belang zijn voor de beoordeling.

U kunt uw patiënt adviseren het volgende te doen: navraag te doen bij de instantie die van hem een geneeskundige verklaring vraagt of hij niet kan volstaan met een verklaring van hemzelf over zijn gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst; een afschrift van zijn medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over zijn gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van diens gezichtsvermogen etc.) te verstrekken aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt; contact te zoeken met een ter zake deskundige arts waarbij die patiënt niet onder behandeling staat. Deze arts kan met toestemming van de patiënt ook feitelijke informatie over zijn gezondheidstoestand bij jou of een andere behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn beoordeling betrekken; de instantie die van hem een geneeskundige verklaring verlangt, te vragen om een onafhankelijke arts voor hem te regelen.

De KNMG heeft ook een folder voor patiënten gemaakt over waarom er geen geneeskundige verklaringen meer worden afgegeven.
Deze folder is ook in andere talen te downloaden van de website van de KNMG.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid